Tuesday, May 10, 2011

The New Economy: What's New and What's Not (John B. Harms and Tim Knapp)

Yeni ekonomi "ekonomik büyüme, işsizlikteki azalma, düşük enflasyon oranı ve hayat standartlarında genel bir iyileşme" olarak tanımlanmaktadır.

Oysa, Harms ve Knapp'ın bu makalesinde, bu tanımın fiili durum ile neredeyse taban tabana zıt olduğu, aslında "yeni" diye bir şey olmadığı ve mevcut durumun uluslararası şirketlerin "küreselleşme"den faydalanarak ve NAFTA / WTO / GATT gibi örgütleri kullanarak "artık değerden" sermayenin aldığı payı daha da artıracak bir dizi politik manevra olduğunu ortaya koymaktadırlar.

Geçmiş dönemlerdeki (Büyük Buhran veya Savaş Sonrası Dönem - Altın Çağ) ekonomik göstergeler ile 1990 - 2002 arasındaki ekonomik göstergeler karşılaştırıldığında aslında büyüme performansı, işsizlik oranı, üretkenlik, çalışanların maaş / hane gelirleri arasında büyük bir fark olmadığı, hatta çoğu zaman eskiye nazaran bir azalma olduğu görülmektedir.

Fakir - Zengin arasındaki gelir adaletsizliğinin de yine daha önceki dönemlere azalmak yerine "zengin" lehine arttığı görülmektedir.

Daha önceki dönemlere göre en büyük fark çalışanların maaş harici gelirlerindeki (sağlık sigortası, emeklilik fonları) aşırı düşüştür; yani aslında çalışanların hem şu andaki hem de gelecekteki refahlarında bir artış olduğunu söylemek yanlış olacaktır.

Buhran dönemlerinde devlet harcamaları ile piyasanın hareketlendirilmesi gerektiğini söyleyen Keynesci teori, bu dönemde terkedilmiş ve eski "laissez-faire" ekonomik modeline bir geçiş olmuştur. ABD'nin 1990'lı yıllarda ard arda uyguladığı faiz artırımı çalışanların işverenlerle olan pazarlık gücünü (işsizliğin artması sebebiyle) azalttığı bir ortamda, doğrudan yabancı yatırım ve dış kaynak kullanımı yöntemleri ile ABD'deki sermaye işgücü ve kaynakların ucuz olduğu bölgelere giderek işsizlik oranının artmasına / maaşların (enflasyon karşısında) azalmasına neden olmuştur.

Özetle; "yeni ekonomi" olarak adlandırılan bu yaşadığımız dönemin daha doğru bir tanımı "çokuluslu şirketlerin işgücü veya ulusal politikalarla kısıtlanmadan daha ucuz işgücü ve kaynak arayışıyla dünyada rahatça gezmesi" şeklinde olabilir.

No comments: